herb_klembowa.gif

 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
           w Dobczynie

                                                     

MENU
O szkole
Dla nauczycieli
Plan lekcji
Informacje
Dokumenty
Projekty unijne
Przydatne
BIP
Nasza gmina
Ważne adresy

Projekt "Moja przyszłość"

Co robimy?

Język angielski

Zajęcia z języka angielskiego realizowane w ramach projektu „Moja przyszłość”, są prowadzone zgodnie z harmonogramem 2 razy w tygodniu (wtorek, środa) w godzinach   13:30 - 15:15 oraz w jedną sobotę w miesiącu w godzinach 9.30 – 11.00.  Na zajęcia uczęszczało 21 uczniów z klasy VI.

W okresie od 16 września 2014r. do 30 kwietnia 2015 r. przeprowadzono 72 godziny zajęć, podczas których uczniowie mieli możliwość uzupełnienia oraz utrwalenia wiedzy  i umiejętności zdobytych w trakcie lekcji. Opanowali następujący zakres wiadomości i umiejętności:

 •  rozszerzyli i utrwalili zasób słownictwa m. in. poprzez przygotowanie słowników obrazkowych, uczestnicząc w grach, zabawach słownych, samodzielnie wykonując pomoce dydaktyczne: gry planszowe, plakaty.
 • zapoznali się z głównymi tradycjami świąt okolicznościowych (Valentine’s Day,  Easter);
 • podnieśli własną kompetencję w zakresie mówienia – opisywanie osób z najbliższego otoczenia ich wyglądu zewnętrznego i osobowości, opowiadanie o zwyczajach panujących   w Polsce i w Wielkiej Brytanii, opisywanie miejsc i przedmiotów, prowadzenie dialogów  w sklepie, u lekarza, odgrywanie ról;
 • udoskonalili umiejętność rozumienia ze słuchu poprzez słuchanie opowiadań, nagrań muzycznych, oglądanie krótkich anglojęzycznych filmów edukacyjnych;
 • usprawnili umiejętność pisania przygotowując foldery turystyczne,  zapisując proste zwroty, uczestnicząc w grach, zabawach dotyczących poprawności zapisu.

W trakcie zajęć uczniowie rozwiązywali również zestawy egzaminacyjne, dzięki którym ćwiczyli powyższe sprawności językowe.

 Prowadząc zajęcia z języka angielskiego korzystano z różnych pomocy naukowych, materiałów edukacyjnych takich jak: tablica interaktywna, zdjęcia, gry planszowe, plakaty, płyty CD z muzyką.

Uczniowie poprzez aktywne uczestnictwo w zabawach słownych, ruchowych, plastycznych z łatwością zapamiętywali nowe słownictwo i przyswajali zasady gramatyczne.

W okresie 8 miesięcy prowadzenia zajęć z języka angielskiego, zrealizowałam postawione sobie cele.

 

 

Informacje o projekcie

W ramach projektu planujemy realizację zajęć z matematyki i informatyki (90 godzin), zajęć z języka angielskiego (90 godzin), zajęć  w zakresie doradztwa edukacyjno- zawodowego (20 godzin).

 Poszczególne grupy zajęć będą realizowane w myśl haseł głównych - „Matematyka i informatyka da się lubić”, „We speak English”, „ Kim chcę zostać?” .
 
   „Matematyka i informatyka da się lubić”

Projekt, oprócz rozwijania kompetencji matematycznych, pozwoli na wykorzystanie TI w uczeniu się matematyki. Uczniowie, oprócz pogłębienia i utrwalenia dotychczasowej wiedzy, wzbogacą ją o wykorzystanie np. środowiska LOGOMOCJI do uczenia się matematyki.
Zajęcia w projekcie będą prowadzone z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, w większości będą prowadzone w pracowni komputerowej.

Projekt zakłada wykorzystanie  ogromnej bazy innowacyjnych materiałów edukacyjnych wspomagającej proces uczenia się. Zakładamy wykorzystanie następujących materiałów dostępnych w sieci:

 1. Plansze ( dostępne na portalach edukacyjnych) do wydruku lub wyświetlenia - wykorzystywane przy wprowadzaniu nowych treści - plansze statyczne mają formę plansz dydaktycznych prezentujących wybrane zagadnienia matematyczne. Mogą zostać wyświetlone podczas zajęć jako przypomnienie czy podsumowanie wiadomości
 2. Animacje przedstawiające techniki szybkiego liczenia, których celem jest zaprezentowanie wybranych metod szybkiego liczenia. Kształtowanie w czasach komputerów i kalkulatorów umiejętności szybkiego liczenia w pamięci jest szczególnie istotne i niewątpliwie bardzo rozwija młode osoby. Jest również bardzo przydatne i zdecydowanie skraca czas rozwiązywania zadań przez uczniów.
 3. Gry komputerowe on-line  przeznaczone dla różnych etapów edukacyjnych. Ich celem jest wyćwiczenie oraz sprawdzenie konkretnych umiejętności przez uczniów poprzez wprowadzenie elementów zabawy oraz rywalizacji.
 4. Gry strategiczne z planszami w wersji multimedialnej, które przy właściwym doborze do wieku i poziomu uczniów oraz uwzględnieniu możliwości technicznych przeprowadzenia lekcji, mogą stać się niewątpliwym jej urozmaiceniem.
 5. Zadania on-line , które są testami wielokrotnego wyboru, w którym należy określić czy każda z podanych czterech odpowiedzi jest poprawna czy niepoprawna.
 6. Plansze interaktywne, które pozwalają na wizualizację zagadnień matematycznych, a tym samym na obserwację lub samodzielne odkrywanie pewnych zależności przez uczniów i uczennice.
 7. Zadania w formie interaktywnej dostępne on-line w formie plansz multimedialnych, których celem jest wyćwiczenie konkretnych umiejętności przez uczniów i uczennice – konstrukcja tych materiałów pozwala na stworzenie wielu kombinacji zadań określonego typu oraz na prześledzenie kolejnych kroków ich rozwiązywania i następnie na sprawdzenie ostatecznego wyniku z samodzielnie rozwiązanym przez ucznia przykładem.
 8. Lekcje interaktywne przeznaczone zarówno do wykorzystania na zajęciach, jak również mogące służyć do samodzielnej pracy uczniów.

Zakładamy następujące efekty dotyczące uczestników projektu (dziewcząt i chłopców) w wyniku przeprowadzonych działań:

 

 1. Wzrost świadomości znaczenia matematyki w szkole i życiu codziennym .
 2. Wśród uczniów i uczennic biorących udział w projektu pogłębi się umiejętność logicznego myślenia.
 3. Wzrost umiejętności matematycznych u uczniów i uczennic.
 4.  Wzrost aspiracji osobistych i utrwalenie się pozytywnego stosunku do zajęć w zakresie edukacji matematycznej.
 5. Zdecydowana większość uczniów i uczennic biorących udział w projekcie uzna, że „matematyka nie jest taka trudna”.
 6. Zwiększenie motywacji do nauki oraz wzrost wiary we własne siły uczniów i uczennic.
 7. Uczniowie i uczennice nabędą umiejętność samodzielnego uczenia się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

   „We speak English”

W ramach realizacji tego zadania zorganizujemy zajęcia pozalekcyjne dla uczniów i uczennic, w celu zaszczepienia w nich pasji uczenia się języków obcych.Uczestnicy projektu będą mogli rozwijać swoje zdolności i umiejętności dotyczące znajomości języka angielskiego oraz zainteresowania kulturą i tradycją krajów anglojęzycznych. Uczniowie będą mieli możliwość wyrównania braków wiedzowych, konsultacji indywidualnych z nauczycielem. Podczas zajęć ćwiczone będą trzy sprawności językowe:

 1. Speaking - czyli rozmowy na tematy codzienne i nieco bardziej abstrakcyjne jak na przykład moje hobby, ciekawe miejsca w Polsce, na świecie i w okolicy-  z równoczesnym poszerzaniem słownictwa z zakresu tych pojęć.
 2. Reading - praca nad płynnym czytaniem ze zrozumieniem, oraz wyszukiwaniem określonych informacji, zastępowanie słów idiomami, czasownikami złożonymi.
 3. Writing - pisanie pozdrowień, listów formalnych i nieformalnych oraz opisów sytuacyjnych, tworzenie folderów turystycznych, słowników obrazkowych.


Planujemy, w ramach zajęć, wystawić sztukę teatralną w języku angielskim (napisy w języku polskim wyświetlane na ekranie, lub żywe tłumaczenie).Planujemy wydać dwujęzyczny folder propagujący zwiedzanie ciekawych miejsc w naszej okolicy, gminie.
W trakcie zajęć planujemy wykorzystanie różnych pomocy naukowych, materiałów edukacyjnych takich jak, zdjęcia, gry planszowe, gry multimedialne, plakaty, płyty CD z muzyką, aplikacji wykorzystywanych w pracy z tablica interaktywną.
Zostanie stworzona baza adresów internetowych gdzie każdy będzie mógł znaleźć aplikacje on-line wspierające naukę języka angielskiego.

Zakładamy następujące efekty przeprowadzonych działań, dotyczące uczestników projektu (dziewcząt i chłopców):

 1. Rozszerzenie i utrwalenie zasobu słownictwa dotyczącego między innymi domu rodzinnego, części ciała, części garderoby, własnych zainteresowań , świąt okolicznościowych, codziennych czynności.
 2. Podniesienie kompetencji uczniów i uczennic  w zakresie mówienia . Pokonanie bariery wstydu przed mówieniem w obcym języku.
 3. Udoskonalenie umiejętność rozumienia ze słuchu poprzez słuchanie relacji, opowiadań, aktywnego uczestnictwa w przygotowaniu spektaklu teatralnego, budowanie i odgrywanie scen sytuacyjnych.
 4. Usprawnienie umiejętność pisania.

 „Kim chcę zostać?”

Z uwagi na wiek uczniów (szkoła podstawowa) zajęcia będą ukierunkowane na wzrost poczucia wartości własnej uczniów, umocnienia wiary we własne możliwości, umiejętność pokonywania własnych ograniczeń i umiejętność pracy w grupie.
Cele te zamierzamy osiągnąć poprzez zajęcia, które będą przeprowadzone w formie  spotkań indywidualnych i grupowych dla uczniów, oraz konsultacji z ich wychowawcami i rodzicami w celu poznania funkcjonowania dziecka w szkole i w domu.
 W czasie spotkań uczniowie będą następujące umiejętności: czytania, pisania, liczenia, wykorzystywania wiedzy w praktyce oraz będą dzielili się swoimi uczuciami i problemami. Podczas spotkań grupowych uczniowie będą rozwijali swoje umiejętności kulinarne (piekli pierniki, robili pizzę, kanapki, sałatkę owocową), rozwijali swoją sprawność ruchową, koordynację ciała poprzez zajęcia muzyczno-ruchowe, doskonalili koncentrację uwagi i pamięć podczas różnych gier i zabaw.
Ważnym elementem zajęć będzie rozwijanie umiejętności społecznych: kształtowanie empatii, umiejętność współpracy i  dzielenia się z innymi oraz pomoc drugiej osobie.
Część zajęć będzie poświęcona zajęciom relaksacyjnym z wykorzystaniem między innymi elementów arteterapii, bajkoterapii, muzykoterapii.Zajęcia będą uczyły radzenia sobie z trudnościami, dodawały wiary we własne możliwości, rozwijały zainteresowania dzieci, uczyły jak radzić sobie ze stresem.
Celem zajęć będzie wskazanie możliwości uczniów, ich słabych i mocnych stron, umacnianie ich przekonania, że doskonalenie własne, pokonywanie swoich ograniczeń pomoże im w przyszłości w rozwijaniu swoich pasji i zwiększy ich szanse na rynku pracy.


Zakładamy następujące efekty przeprowadzonych działań, dotyczące uczestników projektu (dziewcząt i chłopców):

 1. Wzrost wiary we własne możliwości uczestników zajęć.
 2. Pozyskanie umiejętności radzenia sobie ze stresem.
 3. Pozyskanie przekonania, że warto pracować nad sobą.
 4. Wzrost aspiracji w kontekście przyszłych wyborów dalszego kształcenia się, zdobywania kwalifikacji
 5. Wzrost przekonania, że praca nad sobą i konsekwentne dążenie do celu przynosi efekty.


 Dodatkowo zaplanowano dwie wycieczki dla grupy uczestników, doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt.
Wartość projektu - ok. 20 tys. zł

Regulamin naboru

Regulamin

rekrutacji uczniów/uczennic i uczestnictwa w projekcie systemowym ,„Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość””

 

§ 1  Informacje ogólne

 1. Regulamin określa proces rekrutacji i udziału w projekcie systemowym „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość””, realizowanym przez Gminę Klembów, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, podziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
 2. Liderem projektu jest Województwo Mazowieckie, Partnerem: Gmina Klembów.
 3. Projekt systemowy „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”” jest realizowany w szkołach podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Klembów, tj. Szkole Podstawowej w Dobczynie, Szkole Podstawowej w Ostrówku, Szkole Podstawowej w Klembowie oraz w Gimnazjum w Klembowie i Gimnazjum w Ostrówku.
 4. Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic klas IV-VI szkół podstawowych i gimnazjalnych klas I-III uczących się w szkołach wymienionych w ust. 3.
 5. Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego poprzez rozszerzanie oferty edukacyjno-wychowawczej szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, zdefiniowanych w dokumencie pn. "Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie - europejskie ramy odniesienia", stanowiącym załącznik do Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE).
 6. Udział w projekcie jest bezpłatny.
 7. Okres realizacji projektu: od 01.09.2014r. do 30.06.2015r.

 

§ 2  Oferowane formy wsparcia

 

 1. Projekt obejmuje następujące formy wsparcia, skierowane do uczniów:

 

szkoła/

zajęcia pozalekcyjne

SP Dobczyn

SP Klembów

SP Ostrówek

Gimnazjum Klembów

Gimnazjum Ostrówek

Zajęcia z nauki języka obcego

90 godzin

80 godzin

60 godzin

80 godzin

60 godzin

Zajęcia z przedmiotów matematyczno przyrodniczych

90 godzin

110 godzin

120 godzin

110 godzin

120 godzin

Zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno zawodowym

20 godzin

10 godzin

20 godzin

10 godzin

20 godzin

 

 1. Formy wsparcia są prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć.
 2. Realizator projektu zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w harmonogramie zajęć, rodzaju zajęć, liczbie zajęć oraz liczebności grupy.
 3. Zajęcia obywają się na terenie szkoły lub w miejscu uzgodnionym przez nauczyciela z dyrektorem szkoły.
 4. Uczeń/uczennica musi uczestniczyć we wszystkich formach wsparcia, tj. 20 godzin (lekcyjnych) miesięcznie.

§ 3  Uczestnicy projektu

 1. Uczestnikami projektu mogą być uczniowie i uczennice uczęszczający do klas IV-VI szkół podstawowych oraz do klas I-III gimnazjów z zachowaniem następujących zasad rekrutacji:

         a) pierwszeństwa uczniów i uczennic z trudnościami edukacyjno wychowawczymi,

         b)  równości szans dziewcząt i chłopców w dostępie do zajęć realizowanych w ramach projektu,

         c) liczebności grupy : od 15 do 25 osób.

 

§ 4 Rekrutacja

 1. Rekrutacja prowadzona będzie w szkołach biorących udział w projekcie w okresie od 8 do 12 września 2014 roku.
 2. Naboru do grup projektowych z zachowaniem zasad określonych w § 3 dokonuje dyrektor szkoły, w której realizowany jest projekt.
 3. Dyrektor szkoły po dokonaniu naboru sporządza listę uczniów i uczennic zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie oraz listę rezerwową.
 4. Po zakwalifikowaniu uczennicy/ucznia do projektu, rodzic lub opiekun prawny składa pisemną deklarację uczestnictwa dziecka w projekcie, której wzór jest załącznikiem do niniejszego regulaminu.

 

§ 5  Obowiązki uczestników

 

 1. Każdy uczestnik projektu zobowiązuje się do:

        a) systematycznego uczestnictwa w zajęciach, zgodnie z harmonogramem zajęć,

        b) wypełniania ankiet ewaluacyjnych i testów umiejętności dla celów ewaluacji i monitorowania projektu,

        c) bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego udział w projekcie,

        d) zapoznania się z treścią i przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.

 

 1. Uczeń zakwalifikowany do udziału w projekcie może zostać skreślony z listy uczestników w przypadku:

         a) niezłożenia przez rodzica lub prawnego opiekuna pisemnej deklaracji uczestnictwa dziecka w projekcie;

         b) rezygnacji z uczestnictwa w projekcie;

         c) na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia w przypadku rażącego naruszania zasad uczestnictwa w zajęciach;

         d) zaprzestanie nauki w szkole biorącej udział w projekcie;

         e) nieusprawiedliwionego opuszczenia powyżej 20% zajęć.

 

 1. Skreślenie ucznia z listy uczestników projektu dokonuje dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia. Na miejsce skreślonego ucznia przyjmuje się do projektu następnego ucznia z listy rezerwowej.
 2. Uczeń może przystąpić do udziału w zajęciach realizowanych w ramach projektu dopiero po złożeniu przez rodzica lub opiekuna prawnego pisemnej deklaracji uczestnictwa dziecka w projekcie.

 

Załączniki:

 1. Formularz zgłoszenia dziecka wraz ze zgodą o przetwarzaniu danych osobowych

 

Klembów dn. 2.09.2014 r.

opis dokumentutypdata

Formularz zgłoszenia do projektu

docx13-09-2014[ Pobierz ]
37 kB
Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )