herb_klembowa.gif

 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
           w Dobczynie

                                                     

MENU
O szkole
Dla nauczycieli
Plan lekcji
Informacje
Dokumenty
Projekty unijne
Przydatne
BIP
Nasza gmina
Ważne adresy

Egzamin ósmoklasisty - od 2019 roku

Wyniki E8 - maj 2021

Poniżej przedstawiamy wyniki E8 w zestawieniu z danymi ogólnymi:

 

   Szkoła  Gmina  Powiat    Województwo  Kraj  
j. polski 74 67 64 64 60
matematyka 57 49 49 52 47
j.angielski 66 67 67 71 66
Jak będzie?

Szanowni Państwo
Przez lata obowiązywania sprawdzianu szóstoklasisty szkoła osiągała bardzo wysokie i wysokie wyniki wyrazone w skali staninowej dla całego kraju. Mamy nadzieję, że podobnie będzie w przypadku egzaminu ósmoklasisty. Cały czas intensywnie pracujemy nad tym by wyniki naszych uczniów były na tyle wysokie by pozwoliły im na sukces w starcie do wymarzonych szkół ponadpodstawowych.

W rankingu wszystkich mazowieckich szkół podstawowych (2016 r.)- w liczbie 1531 znaleźlismy sie na 248 pozycji. To ogromny sukces zwłaszcza, że przed nami było kilkdziesiąt szkół prywatnych i międzynarodowych (ok. 70).źródło: http://www.miastopociech.pl/artykul/ranking-wszystkich-mazowieckich-szkol-podstawowych-2016

 

Pracowalismy na ten sukces wszyscy, szczególnie nauczyciele. Jak będzie w tym roku czas pokaże. To trudny czas dla nas wszystkich ( reforma oświaty, bardzo liczne klasy, przepełniona szkoła). Zdajemy sobie z tego sprawę wszyscy dlatego pracujemy z wielką odpowiedzialnoscią.

...................................................................................................................................................................................
Wyniki szkoły na przestrzeni ostatnich lat mierzone w skali staninowej:

Skala staninowa stosowana w pomiarze dydaktycznym odpowiada nam na pytanie jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez ucznia/absolwenta/szkołę na tle wyników osiągniętych przez całą badaną populację. Skala staninowa wprowadza 9 przedziałów wyników.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

najniższy

 

bardzo niski

 

niski

 

niżej średni

 

średni

 

 

 

 

 2008

2012

wyżej średni

 

wysoki

 

 

 2010

2011

2014

2015

bardzo wysoki

 

2007

2009

2013

2016

najwyższy

 

 

 

Podstawowe informacje

Szanowni Państwo,


Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń klasy 8 musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Ma formę pisemną i składa się z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

Przeprowadzony zostanie w drugiej połowie kwietnia 2019 roku przez trzy kolejne dni: 15,16,17 kwietnia 2019 r.

Termin dodatkowy egzaminu – w pierwszej połowie czerwca – przewidziany jest dla ucznia, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

Egzamin sprawdza wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w odniesieniu do przedmiotów egzaminacyjnych nauczanych w klasach 1–8 szkoły podstawowej. Jego wyniki będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich, jeśli liczba kandydatów będzie większa niż liczba miejsc w danej placówce.

Laureaci i finaliści olimpiad lub konkursów o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu z tego przedmiotu – uzyskają z niego maksymalny wynik. Będą mieli również pierwszeństwo podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

 

WAŻNE DATY DOTYCZĄCE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Do 30 września

Rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację dotyczącą:

  • języka obcego nowożytnego, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu,
  • zamiaru przystąpienia ucznia do egzaminu z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym.

Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje rodziców o możliwych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

Do 15 października

Rodzice ucznia (dotyczy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych) przedkładają dyrektorowi szkoły zaświadczenie o stanie zdrowia lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli dokument nie był złożony wcześniej. Jeżeli dokument został wydany po tym terminie, należy go złożyć niezwłocznie po otrzymaniu.

Do 20 listopada

Dyrektor szkoły przekazuje rodzicom ucznia na piśmie informację o sposobie dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu przyznanych uczniowi przez radę pedagogiczną. W ciągu trzech dni roboczych od otrzymania tej informacji rodzice składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu. Jeżeli konieczność dostosowania warunków i form egzaminu nastąpiła po 20 listopada – dyrektor szkoły niezwłocznie zawiadamia rodziców ucznia oraz dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o przyznanych przez radę pedagogiczną dostosowaniach.

Na 3 miesiące przed egzaminem – ok. 15 stycznia

Rodzice ucznia mogą zgłosić dyrektorowi szkoły pisemną informację o zmianie w deklaracji złożonej do 30 września.

Dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami ucznia składa wniosek do okręgowej komisji egzaminacyjnej o przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty w innym miejscu niż szkoła, np. w domu ucznia (w szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności ucznia).

Do ok. 30 marca (nie później niż 2 tygodnie przed egzaminem)

Dotyczy uczniów, którzy zostali laureatami lub finalistami olimpiad przedmiotowych lub laureatami konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka obcego nowożytnego. Rodzice tych uczniów mogą przekazać dyrektorowi szkoły wniosek o zmianę deklarowanego języka obcego nowożytnego. Może on zostać zmieniony wyłącznie na taki język obcy, którego uczeń uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Dwa dni robocze od dnia egzaminu z danego przedmiotu

Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić pisemne zastrzeżenia do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej dotyczące naruszenia w trakcie egzaminu przepisów związanych z przeprowadzaniem egzaminu ósmoklasisty.

Pierwsza połowa czerwca

Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty.

Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

Tydzień przed zakończeniem roku szkolnego

Okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje wyniki egzaminu ósmoklasisty do szkół.

Dzień zakończenia roku szkolnego

Uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły podstawowej wraz zaświadczeniem o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 są dostępne na stronie internetowej CKE  https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/o-egzaminie/

 

Sprawdzian szóstoklasisty - ostatni w roku 2016 - informacje archiwalne:

 

 

 

Sprawdzian 2016

Wyniki sprawdzianu klasy VI - 2016 r.

Z przyjemnością informuję, że uczniowie klasy VI uzyskali bardzo wysokie wyniki

  ze sprawdzianu z dnia 05.04.2016 r.

 Średnie wyniki kształtują się następująco :

 

 

               

 część I - język polski i matematyka                część II - język angielski                   
 

  kraj

 63,0

71,0

  województwo  66,7 75,0
  powiat 63,1 74,4
  gmina 64,2 67,8
  szkoła
73,6 74,2
Sprawdzian 2015

Wyniki sprawdzianu klasy VI - 2015 r.

Z przyjemnością informuję, że uczniowie klasy VI uzyskali bardzo wysokie wyniki

  ze sprawdzianu z dnia 01.04.2015 r.

 Średnie wyniki kształtują się następująco :

 

 

               

 część I - język polski i matematyka                        część II - język angielski                   
 

  

kraj

 

 67,0

 

 78,0

  województwo  69,8 80,4
  powiat 68,8 80,5
  gmina 69,1 75,3
  szkoła
73,8 75,5

   

 

Arkusze egzaminacyjne - sprawdzian w klasie VI
opis dokumentutypdata
Arkusz 2002
pdf15-01-2012[ Pobierz ]
187 kB
Arkusz 2003
PDF15-01-2012[ Pobierz ]
95 kB
Arkusz 2004
pdf15-01-2012[ Pobierz ]
187 kB
Arkusz 2005pdf15-01-2012[ Pobierz ]
169 kB
Arkusz 2006pdf15-01-2012[ Pobierz ]
229 kB
Arkusz 2007pdf15-01-2012[ Pobierz ]
148 kB
Arkusz 2008pdf15-01-2012[ Pobierz ]
226 kB
Arkusz 2009pdf15-01-2012[ Pobierz ]
234 kB
Arkusz 2010pdf15-01-2012[ Pobierz ]
141 kB
Arkusz 2011pdf15-01-2012[ Pobierz ]
447 kB

Arkusz 2012

pdf27-05-2013[ Pobierz ]
470 kB

Arkusz 2013

pdf27-05-2013[ Pobierz ]
440 kB
Sprawdzian 2014

Wyniki sprawdzianu klasy VI - 2014 r.

Z przyjemnością informuję, że uczniowie klasy VI uzyskali bardzo wysokie wyniki

  (znacznie powyżej średniej krajowej, województwa, powiatu i gminy)

  ze sprawdzianu z dnia 01.04.2014 r.

 

Średnie wyniki kształtują się następująco :

  kraj              -  25,82

 województwo    - 26,98

         powiat              -  26,12       

  gmina              -   25,47

 szkoła          - 28,47

 

 

opis dokumentutypdata

Analiza wyników sprawdzianu - 1 kwietnia 2014 r.

docx01-09-2014[ Pobierz ]
43 kB
Wyniki sprawdzianu 2013

Wyniki sprawdzianu klasy VI - 2013 r.

Z przyjemnością informuję, że uczniowie klasy VI uzyskali bardzo wysokie wyniki

 (znacznie powyżej średniej krajowej, województwa, powiatu i gminy)

 ze sprawdzianu z dnia 04.04.2013 r.

 

Średnie wyniki kształtują się następująco :

  kraj              -  24,03

 województwo    - 25,22

         powiat              -  24,86        

  gmina              -   24,09

 szkoła          - 28,33

opis dokumentutypdata

Analiza wyników sprawdzianu - 4 kwietnia 2013 r.

docx01-10-2013[ Pobierz ]
52 kB
Wyniki sprawdzianu 2012

Wyniki sprawdzianu klasy VI - 2012 r.

Informuję, że uczniowie klasy VI uzyskali następujace wyniki

 ze sprawdzianu z dnia 03.04.2012 r.

 

Średnie wyniki kształtują się następująco :

  kraj              -  22,75

 województwo    -23,87

         powiat              -  23,68        

  gmina              -  22,16

 szkoła          - 21,47

opis dokumentutypdata

Analiza wyników sprawdzianu - 3 kwietnia 2012 r.

docx01-10-2013[ Pobierz ]
35 kB
Wyniki sprawdzianu 2011

Wyniki sprawdzianu klasy VI - 2011 r.

Z przyjemnością informuję, że uczniowie klasy VI uzyskali bardzo wysokie wyniki

 (znacznie powyżej średniej krajowej, województwa, powiatu i gminy)

 ze sprawdzianu z dnia 05.04.2011 r.

 

Średnie wyniki kształtują się następująco :

  kraj              -  25,27 

 województwo    - 25,96

    powiat           -  25,69         

gmina            -   25,98

szkoła       - 27,60

opis dokumentutypdata
Analiza wyników sprawdzianu - 5 kwietnia 2011 r.pdf24-01-2012[ Pobierz ]
72 kB
Sprawdzian 2010

Wyniki sprawdzianu klasy VI - 2010 r.

Z przyjemnością informuję, że uczniowie klasy VI uzyskali bardzo wysokie wyniki

 (znacznie powyżej średniej krajowej, województwa,powiatu i gminy)

 ze sprawdzianu z dnia 08.04.2010 r.

 

Średnie wyniki kształtują się następująco :

  kraj               -  24,56
woj. mazowieckie   - 25,58 
powiat          -  24,77

gmina            - 24,40

szkoła       - 27,38

opis dokumentutypdata
Analiza wyników sprawdzianu - 8 kwietnia 2010 r.
pdf24-01-2012[ Pobierz ]
76 kB
Sprawdziany próbne
opis dokumentutypdata

Sprawdzian próbny - OPERON - 12.01.2012

docx01-10-2013[ Pobierz ]
36 kB

Sprawdzian próbny - WSiP - 29.11.2012 r.

docx01-10-2013[ Pobierz ]
35 kB
Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )