herb_klembowa.gif

 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
           w Dobczynie

                                                     

MENU
O szkole
Dla nauczycieli
Plan lekcji
Informacje
Dokumenty
Projekty unijne
Przydatne
BIP
Nasza gmina
Ważne adresy

Szkoła Równych Szans - II edycja

logoSRS_kolor_poziom
Informacje ogólne

Z przyjemnoscia informuję, że Szkoła Podstawowa w Dobczynie wygrała konkurs w ramach projektu edukacyjnego "Szkoła Równych Szans II edycja", którego  celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych i zwiększanie aspiracji edukacyjnych i społecznych uczniów. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 października 2010 r.Projekt ma na celu wyjscie naprzeciw uczniom, umożliwienie im pogłębienie swojej wiedzy i zainteresowań, zmotywowanie ich do zdobywania nowych umiejętności, wyrównanie braków, otwarcie uczniów na świat, spowodowanie,ze nabiorą oni wiary we wlasne możliwości.  W ramach projektu zdefiniowano kluczowe przedsięwziecia :

 

 1. Pomoc psychologiczno-logopedyczna - działalność gabinetu terapeutycznego.
 2. Koło taneczne- nauka tanca dla uczniów
 3. Matematyka i Informatyka da się lubić- zajęcia pozalekcyjne - koło przedmiotowe dla uczniów  ,przygotowanie ich do konkursów,zainspirowanie do poszukiwania ciekawych sposobów nauki
 4. We speak English - zajęcia pozalekcyjne - koło przedmiotowe dla uczniów , zaszczepienie w nich pasji uczenia się języków obcych
 5. Koło przyrodnicze - pozalekcyjne koło ekologiczne, promowanie odpowiedzialności za środowisko natuarlne
 6. Dzieci kochaja teatr -  pozalekcyjne koło teatralne, rozbudzanie aspiracji, umożliwienie uczniom samorealizacji
 7. Cykl wycieczek  krajoznawczych i tematycznych
 8. Uruchomienie świetlicy szkolnej – umożliwienie uczniom bezpiecznego i twórczego oczekiwania na powrót rodziców
 9. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - zajecia pozalekcyjne, umożliwienie uczniom najsłabszym wyrównanie   braków, pomoc w pokonywaniu trudnościwnioskowana kwota dofinansowania - 99,5 tys. zł.

 

 

Projekt finansowany ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa       

  

PARTNERZY PROGRAMU :      

 • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Regulamin Rekrutacji

Priorytet IX                  „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”   

Działanie 9.1              „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych  świadczonych w   systemie oświaty”  

Poddziałanie 9.1.2    „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”  

 

Regulamin 

rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

nr UDA-POKL.09.01.02-14-289/09-00 „Szkoła Równych Szans. II edycja „współfinansowanego przez 

Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Projekt nr UDA-POKL.09.01.02-14-289/09-00 „Szkoła Równych Szans.II edycja„ współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jest realizowany przez Gminę Klembów/Szkołę Podstawową w Dobczynie w okresie od 01.10.2010 roku do 30.06.2011 roku.

Cele projektu 

 Celem ogólnym projektu jest wsparcie pedagogiczno-psychologiczne uczniów zmierzające do zmniejszenia oddziaływania czynników utrudniających uczestnictwo w procesie kształcenia a także uzupełnienie i rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez podniesienie jakości procesu kształcenia ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji.

Cele szczegółowe:

1. Wyrównanie szans edukacyjnych  dzieci - uczniów Szkoły Podstawowej w Dobczynie w stosunku do poziomu szkolnictwa w  większych miastach poprzez organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz rozszerzenie programu, poprawa dostępu  do edukacji.

2.  Rozwój kompetencji kluczowych.

3. Zdiagnozowanie potrzeb i problemów  uczniów oraz pomoc psychologiczna i logopedyczna.

4. Przeciwdziałanie przemocy w szkole.

5.Zmniejszenie negatywnych efektów oddziaływania czynników ekonomicznych, społecznych i kulturowych na edukację uczniów .

6. Zwiększenie motywacji uczniów do nauki.

7. Poprawa wyników ze sprawdzianu

8. Podniesienie sprawności psycho-ruchowej uczniów, zniwelowanie wad postawy.

9. Większa dostępność do wiedzy między innymi poprzez zakup pomocy dydaktycznych, zwiększenie atrakcyjności zajęć.

10. Zorganizowanie zajęć w sposób umożliwiający rodzicom godzenie życia zawodowego z prywatnym - odpowiadając na potrzeby pracujących rodziców.

11. Wdrożenie nowych form nauczania cechujących się wyższą skutecznością niż tradycyjne formy.

Zasady ogólne

1.     W projekcie będą prowadzone następujące rodzaje działań:

-  Pomoc psychologiczno-logopedyczna - działalność gabinetu terapeutycznego.  

- Koło taneczne- nauka tanca dla uczniów  

- Matematyka i Informatyka da się lubić- zajęcia pozalekcyjne - koło przedmiotowe dla uczniów  ,przygotowanie ich do konkursów,zainspirowanie do poszukiwania ciekawych sposobów nauki  

- We speak English - zajęcia pozalekcyjne - koło przedmiotowe dla uczniów , zaszczepienie w nich pasji uczenia się języków obcych  

- Koło przyrodnicze - pozalekcyjne koło ekologiczne, promowanie odpowiedzialności za środowisko natuarlne  

- Dzieci kochaja teatr -  pozalekcyjne koło teatralne, rozbudzanie aspiracji, umożliwienie uczniom samorealizacji

- Cykl wycieczek  krajoznawczych i tematycznych 

- Uruchomienie świetlicy szkolnej – umożliwienie uczniom bezpiecznego i twórczego oczekiwania na powrót rodziców

- Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - zajecia pozalekcyjne, umożliwienie uczniom najsłabszym wyrównanie   braków, pomoc w pokonywaniu trudności

Zasady rekrutacji i kwalifikowalności uczestników 

1.     Grupę docelową, która zostanie objęta wsparciem stanowią uczniowie:

a)    u których stwierdzono problemy związane z: niskimi wynikami w nauce, wykazywaniem aspołecznych zachowań, integracją z grupą, dotknięciem patologiami społecznymi (emigracja rodziców/ubóstwo), rozwojem psycho-ruchowym, niepełnosprawni 

b)    wykazujący się b. dobrymi wynikami w nauce, dzieci zdolne  będą miały możliwość nieodpłatnego korzystania z zaj. wykraczających poza standardowy system nauczania 

c)    z dysfunkcjami ,dzieci charakteryzujące się problemami z rozwojem psycho-ruchowym, wadami postawy oraz koordynacją ruchową.

 

2.      Sposób rekrutacji

     a)  logopeda, psycholog - kwalifikacja na podstawie orzeczeń i opinii PPP, wytypowani przez wychowawców uczniowie oraz na podst. indywidualnych zgłoszeń rodziców.

  b) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - uczniowie szkoły, którzy mają problemy w nauce - na podstawie niskiej oceny końcowej z poszczególnych przedmiotów i opinii wychowawcy

 c) zajęcia z j. angielskiego - uczniowie  klasI-III oraz IV-VI szkoły którzy mają problemy w nauce j. angielskiego oraz chętni uczniowie mający najlepsze oceny z przedmiotu (ocen na koniec poprzedniego roku szkolnego z przedmiotu)

  d)  zajęcia z informatyki i matematyki - uczniowie klas IV-VI, majacy najsłabsze oceny z matematyki (średnia ocen na półrocze) oraz uczniowie, którzy nie maja w domu dostepu do internetu.

 e) zajęcia przyrodnicze - uczniowie klas I-VI według indywidualnych zgłoszeń 

 f) zajęcia teatralne - uczniowie klas I-VI wyłonieni na podstawie badania ich predyspozycji aktorskich  

 g) zajęcia taneczne - uczniowie klas I-VI wyłonieni na podstawie badania ich predyspozycji tanecznych

 h) zajęcia świetlicowe – uczniowie zgłoszeni na podstawie  wywiadu z wychowawcą oraz indywidualne  zgłoszenia rodziców

 i) wyjazdy na wycieczki – uczniowie uczestnicy zajęc teatralnych i przyrodniczych oraz uczniowie według indywidualnych zgłoszeń 

3.   W każdej grupie znajdzie się 2 wolnych słuchaczy (na wypadek rezygnacji któregoś z uczestników lub przypadku losowego wykluczającego go z uczestnictwa w zajęciach),

4.   Do wszystkich rodzajów działań powstaną listy rezerwowe. 

5.   Każdy uczeń, który spełnia kryteria określone powyżej wypełnia wraz z rodzicem deklarację uczestnictwa i  składa ją w sekretariacie szkoły, w godzinach pracy sekretariatu, lub u wychowawcy klasy. Termin składania dokumentów upływa dnia 20 października  2010 roku.

6. Deklaracje uczestnictwa oraz Regulamin są dostępne na stronie www.spdobczyn.pl , w sekretariacie szkoły i u wychowawcy klasy.  

7. Powołuje się minimum jeden zespół rekrutacyjny do jednego działania (rodzaju zajęć). Zespół rekrutacyjny liczy co najmniej 2 osoby i składa się z  nauczycieli prowadzących zajęcia w danym działaniu (rodzaju zajęć). W przypadku działań (rodzaju zajęć) w których w danej szkole jest tylko jedna lub dwie grupy zespół rekrutacyjny liczy 2 osoby i składa się z nauczycieli prowadzących zajęcia w danym działaniu (rodzaju zajęć) i nauczycieli prowadzących zajęcia w projekcie w danej szkole. 

8. W przypadku, gdy ilość zgłoszeń na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze przewyższy ilość miejsc dostępnych w ramach projektu, w rekrutacji preferowane jest przeprowadzenie wśród uczniów którzy złożą deklarację uczestnictwa testu badającego ich umiejętności. Wyniki testu rozpatrywane będą podczas rekrutacji, w ten sposób, że dzieci, które wypadną najsłabiej, kwalifikują się na zajęcia.

9.  Zespół rekrutacyjny sprawdza kompletność oraz przeprowadzą analizę złożonych wniosków i opinii.

10.  Zespół rekrutacyjny wybiera grupę docelową.

11.  Rekrutacja jest prowadzona z uwzględnieniem zasad polityki równych szans, zapewniony jest równy dostęp  uczniów obu płci  oraz uczniów niepełnosprawnych.

12.  Jeśli w szkole są przewidziane dwie i więcej grup z danego rodzaju zajęć, zespół rekrutacyjny decyduje o  przydziale ucznia do danej grupy stosując kryterium wieku, poziomu umiejętności itp.

13. W przypadku, gdy liczba chętnych przekroczy możliwą do zrekrutowania liczbę Uczestników na dany rodzaj zajęć, utworzona zostanie lista rezerwowa.

14.  W przypadku rezygnacji uczestników projektu, do udziału w zajęciach zostanie zaproszony pierwszy uczeń z  listy rezerwowej, jeśli wyrazi ponownie wolę wzięcia udziału w projekcie poprzez ponowne wypełnienie  deklaracji (bez opinii).

15.  Prace komisji rekrutacyjnej są udokumentowane protokołem i kończą się sporządzeniem i podpisaniem listy uczestników i listy uczestników rezerwowych.

16.  Miejsce na listach zależne jest od ilości spełnionych kryteriów, decyzje taką podejmuje zespół rekrutacyjny.

17.  Listy zostają podane do publicznej wiadomości w danej szkole w sposób zwyczajowo przyjęty.

Obowiązki uczestników 

1.   W przypadku zakwalifikowania się na zajęcia wszyscy uczniowie mają obowiązek:  

1) podpisać wraz z rodzicem/opiekunem prawnym oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na  przetwarzanie danych osobowych,

2) wypełnić  wraz z rodzicem/opiekunem prawnym formularz danych osobowych (Formularz PEFS 2007) do Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego dla Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki w celu przeprowadzenia badań ewaluacyjnych.

 

2. Spełnienie w/w obowiązków warunkuje udział uczestnika w projekcie.

 3. Dodatkowe obowiązki uczestników:

a) przestrzeganie regulaminu rekrutacji i uczestnictwa 

b) systematyczne uczestniczenie w zajęciach, 

c) przestrzeganie punktualności,

d) udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w projekcie Instytucjom zewnętrznym zaangażowanym w realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uprawnienia uczestników 

 1. Uczestnicy projektu są uprawnieni do:

a) nieodpłatnego udziału w zajęciach w projekcie,

b) otrzymania materiałów promocyjnych.

Nieobecności i rezygnacja z uczestnictwa w projekcie 

1.     Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

2.     W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności przekraczających więcej niż 20% zrealizowanych zajęć, Realizator Projektu ma prawo usunąć uczestnika z grupy

3. Usprawiedliwione będą nieobecności udokumentowane zwolnieniem lekarskim, zwolnieniem podpisanym i uzasadnionym przez rodzica lub opiekuna prawnego. W.w. dokumenty rodzic/opiekun prawny ucznia niezwłocznie przekazuje nauczycielowi prowadzącemu zajęcia w celu usprawiedliwienia nieobecności. 

4. W szczególnych sytuacjach  uniemożliwiających uczestnictwo w zajęciach (np. choroba, zmiana miejsca zamieszkania, ukończenie nauki na danym etapie edukacyjnym, inny ważny powód), uczniowie zakwalifikowani do udziału w Projekcie mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie, po złożeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji i jego przyczynach, podpisanego również przez rodzica/opiekuna prawnego.

Postanowienia końcowe

1.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady  wynikające z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych.

2.      Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, o czym poinformuje na stronie internetowej Projektu.

3.      Regulamin obowiązuje od dnia 1 października  2010 roku do końca realizacji Projektu.

 

Dyrektor szkoly : Iwona Sobka

 

Informacja na temat wypełniania Deklaracji :


 

W związku z możliwościa udziału Państwa dziecka w Projekcie unijnym proszę o wypełnienie dostarczonych deklaracji (deklaracje dla Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej). Deklaracje proszę wypełnic czytelnie, drukowanymi literami. Data na deklaracji to 01.10.2010 r. Brak wypelnionej deklaracji jest równoznaczne z tym, że Panstwa dziecko nie będzie mogło uczestniczyc w zajęciach finansowanych z Unii Europejskiej (wymóg formalny). Proszę o jak najszybsze dostarczenie wypelnionego dokumentu. Poprzednie deklaracji, które Państwa dzieci przyniosły w piątek 8.10.2010 r. są już nieaktualne (zmiana wzoru przez FRDL).

Wszelkich informacji dotyczących wypelnienia dokumentu udziela sekretariat szkoły (tel: 22 799 93 32).

 

 

opis dokumentutypdata
Deklaracja dla ucznia w wieku od 7 do 11 lat doc10-10-2010[ Pobierz ]
106 kB
Deklaracja dla ucznia w wieku od 12 lat
doc10-10-2010[ Pobierz ]
128 kB
Zajęcia w ramach Projektu

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

11:50 - 12:35

 • bajkoterapia
 • taneczne I-III
 • świetlica

12:45 - 13:30

 • świetlica
 • j.angielski I-III
 • logopedia kl.II 
 • świetlica
 • zaj.wyr. I-III 
   
 •  logopedia kl.III
 • świetlica


 • świetlica
 • psycholog
 • zaj.wyr.I-III
 • taneczne I-III
 • świetlica

13:40 - 14:25

 •  matematyka 
 • logopedia kl.I
 • angielski I-III
 • plastyczne
 • świetlica
 • zaj. wyr.IV-VI

 • przyrodnicze
 • świetlica


 • świetlica
 • teatralne
 • logopedia
 • informatyka
 • świetlica
 • psycholog
 • zaj.wyr.IV-VI

 • informatyka
 • taneczne IV-VI
 • angielski IV-VI
 • świetlica

14:30 - 15:15

 •  matematyka 
 • plastyczne
 • logopedia
 • świetlica
 • sportowe
 • świetlica

 

 • świetlica
 • teatralne
 • logopedia
 • świetlica
 • psycholog

 

 • angielski IV-VI
 • świetlica

 

W soboty, w godzinach 8.45 - 11.30 odbywaja sie zajęcia z matematyki i informatyki - prowadzący Janusz Dalak

Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )