herb_klembowa.gif

 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
           w Dobczynie

                                                     

MENU
O szkole
Dla nauczycieli
Plan lekcji
Informacje
Dokumenty
Projekty unijne
Przydatne
BIP
Nasza gmina
Ważne adresy

Realizacja projektu systemowego "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III"

Regulamin rekrutacji uczestników

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE KLEMBÓW”

 

 

§ 1 Przedmiot regulaminu

 

            Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i udziału uczestników w projekcie Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Klembów, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjny ich uczniów z grup

o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

 

§ 2 Postanowienia ogólne

 

1.  Projekt Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Klembów współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2. Beneficjentem jest Gmina Klembów z siedzibą w Klembowie  ul. Gen. F. Żymirskiego 38  05-205 Klembów

3.  Projekt realizowany jest przez Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Placówek Oświatowych Gminy Klembów z siedzibą w Klembowie ul. Gen. F. Żymirskiego 68 

 

4. Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic klas I — III szkół podstawowych Gminy Klembów (Beneficjenci Ostateczni) i realizowany jest w:

- Szkoła Podstawowa w Dobczynie,

- Szkoła Podstawowa w Klembowie,

- Szkoła Podstawowa w Kruszu,

- Szkoła Podstawowa w Ostrówku,

- Szkoła  Podstawowa w Starym Kraszewie,

- Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej

 w okresie październik 2013 – czerwiec 2014  .

 

§ 3 Założenia Projektu

 

1. Celem głównym projektu jest „Wsparcie w roku szkolnym 2013/2014 indywidualnego

rozwoju uczniów klas I-III 3 szkół podstawowych w Gminie Klembów, dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych”.

 

2. Cele szczegółowe projektu to:

- zapewnienie indywidualnej oferty edukacyjnej uczniom objętym wsparciem w ramach   projektu w roku szk.2013/2014

-  zminimalizowanie specyficznych trudności w uczeniu się uczniów kl I-III szkół podstawowych w Gminie Klembów

-  rozwinięcie zainteresowań szczególnie uzdolnionych uczniów klas I-III w Gminie Klembów

-  wyposażenie bazy szkół podstawowych w niezbędne do indywidualnej pracy z uczniem materiały dydaktyczne

-  projekt będzie realizowany w okresie od października 2013 r. do 30 czerwca 2014 r.

 

3. W ramach projektu wsparciem zostaną objęci uczniowie w klasach I-III z 6 szkół podstawowych Gminy Klembów

 

4. W ramach projektu będą realizowane następujące zajęcia dodatkowe:

 

1. Szkoła Podstawowa w Dobczynie. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu  i pisaniu. (3 grupy , 96 godzin zajęć )

2.  Szkoła Podstawowa w Dobczynie. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych. (1 grupa, 64 godziny zajęć ) 

3.  Szkoła Podstawowa w Dobczynie. Zajęcia logopedyczne. (5 grup, 192 godziny zajęć)

4. Szkoła Podstawowa w Dobczynie. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej. (2 grupy, 64 godziny zajęć)

5. Szkoła Podstawowa w Klembowie. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu. (2 grupy, 120 godzin zajęć)

6. Szkoła Podstawowa w Klembowie. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych. (1 grupa, 30 godzin zajęć ) 

7. Szkoła Podstawowa w Klembowie. Zajęcia logopedyczne. (2 grupy, 120 godzin zajęć) 

8. Szkoła Podstawowa w Klembowie. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne. (1 grupa, 30 godzin zajęć )

9. Szkoła Podstawowa w Klembowie. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej. (1 grupa, 30 godzin zajęć.)

10. Szkoła Podstawowa w Klembowie. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych z uwzględnieniem nauk matematyczno- przyrodniczych.. (1 grupa, 30 godzin zajęć )

11.  Szkoła Podstawowa w Klembowie. Zajęcia rozwijające za zainteresowania uczniów uzdolnionych humanistycznie.( 1 grupa, 30 godzin zajęć )

12.  Szkoła Podstawowa w Kruszu. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu. (3 grupy, 90 godzin zajęć)

13.  Szkoła Podstawowa w Kruszu. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych. (3 grupy, 90 godzin zajęć 14.  Szkoła Podstawowa w Kruszu. Zajęcia logopedyczne. (5 grup,  150 godzin zajęć)

15.  Szkoła Podstawowa w Kruszu. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne (1 grupa, 55 godzin zajęć )

16.  Szkoła Podstawowa w Ostrówku. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu. (5 grup, 150 godzin zajęć ) 

17.  Szkoła Podstawowa w Ostrówku. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych. (2 grupy, 60 godzin zajęć ) 

18.  Szkoła Podstawowa w Ostrówku. Zajęcia logopedyczne. (8 grup, 240 godzin zajęć)

19.  Szkoła Podstawowa w Ostrówku. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej. (4 grupy, 120 godzin zajęć )

20.  Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w  czytaniu i pisaniu. (2 grupy, 120 godzin zajęć w roku 2014.)

21.  Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych. (2 grupy, 60 godzin zajęć ) 

22.  Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie. Zajęcia logopedyczne. (2 grupy, 60 godzin zajęć)

23.  Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych z uwzględnieniem nauk matematyczno- przyrodniczych. (2 grupy, 120 godzin zajęć)

24. Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu. (2 grupy, 60 godzin zajęć )

25.  Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej. Zajęcia logopedyczne. (2 grupy, 120 godzin zajęć )

26.  Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne. (1  grupa, 30 godzin zajęć) 

27.  Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej. (2 grupy, 120 godzin)

28.  Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych z uwzględnieniem nauk matematyczno- przyrodniczych(1 grupa, 30 godzin zajęć)

 

 

§ 4 Rekrutacja do projektu

 

1. Rekrutacja będzie miała charakter wewnętrzny, będzie przeprowadzona na terenie szkół.

 

2. Rekrutacja zostanie przeprowadzona we wrześniu 2013 r. wg zatwierdzonego regulaminu rekrutacji.

 

3. W wyjątkowych sytuacjach, uzgodnionych z Realizatorem dodatkowa rekrutacja może być przeprowadzona w innym terminie.

 

4. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z zasadą równości płci, w zależności od zdiagnozowanych potrzeb w odniesieniu do problematyki projektu i jego grupy docelowej.

 

5. W każdej szkole powołana zostanie przez dyrektora szkoły Komisja Rekrutacyjna, w skład

której wchodzą: nauczyciele nauczania początkowego oraz specjaliści.

 

6. Komisja Rekrutacyjna sporządza listę dzieci zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie, oraz listę rezerwową.

 

7. Proces rekrutacji zostaje zakończony sporządzeniem protokołu z rekrutacji.

 

8. Decyzję o zakwalifikowaniu ucznia do udziału w projekcie oraz w poszczególnych zajęciach podejmuje powołana przez Dyrektora Szkoły Komisja Rekrutacyjna.

 

§ 5. Kryteria rekrutacyjne

 

1.Dziecko musi być uczniem klas I-III jednej z sześciu szkół podstawowych Gminy Klembów

2. Wyrażona na piśmie zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział w projekcie poprzez wypełnienie deklaracji uczestnictwa w projekcie, deklaracji udziału ucznia w zajęciach pozalekcyjnych oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

3. Dobór dzieci do poszczególnych zajęć odbywa się na podstawie opinii, orzeczeń z PPP, opinii logopedy, opinii pedagoga, na podstawie wskazań nauczycieli, zaburzenia komunikacji społecznej na podstawie obserwacji nauczycieli, zajęcia dla dzieci z wadami postawy na podstawie wskazania nauczycieli wychowania fizycznego, zajęcia rozwijające na podstawie wskazań nauczycieli.

 

§ 6 Zasady uczestnictwa w projekcie

 

1. Udział uczestnika w projekcie rozpoczyna się od momentu podpisania przez rodzica/opiekuna prawnego Deklaracji uczestnictwa w projekcie, udziału w zajęciach, zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na wykorzystanie wizerunku w projekcie.

 

2. Każdy uczestnik ma prawo do bezpłatnego udziału w projekcie.

 

3. W zajęciach biorą udział uczniowie, u których zdiagnozowano określone potrzeby.

 

4. Uczeń może uczestniczyć w jednej lub kilku rodzajach form wsparcia.

 

5. Z dniem zakwalifikowania się ucznia do udziału w projekcie, rodzic/opiekun prawny uczestnika Projektu zobowiązuje się do:

-  systematycznego i punktualnego uczestnictwa ucznia w organizowanych w ramach projektu zajęciach i niezwłocznego usprawiedliwienia nieobecności,

-  wypełnienia dokumentów niezbędnych do realizacji projektu,

- przestrzegania Regulaminu uczestnictwa w projekcie,

-  bieżącego informowania o zmianach w danych teleadresowych,

 

6. Z dniem zakwalifikowania się ucznia do udziału w projekcie, rodzic/opiekun prawny uczestnika Projektu ma prawo do:

-  wglądu i modyfikacji podanych danych osobowych udostępnionych na potrzeby projektu,

-  informacji o postępach ucznia,

-  konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia dodatkowe.

 

5. Rezygnacja z udziału w projekcie dopuszczalna jest w przypadkach uzasadnionych zdarzeniem losowym lub chorobą i wymaga usprawiedliwienia w formie pisemnego oświadczenia o przyczynie rezygnacji, złożonego przez rodzica/opiekuna prawnego.

 

7. Skreślenie uczestnika z udziału w projekcie następuje w przypadku przekroczenia 20 % nieobecności przez uczestnika bez pisemnego usprawiedliwienia przyczyn nieobecności lub zaświadczenia lekarskiego.

 

8. Decyzję o skreśleniu uczestnika z listy zajęć podejmuje przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej. O swojej decyzji powiadamia Realizatora. Na zwolnione miejsce przyjęta zostaje osoba z listy rezerwowej.

 

9. Zajęcia odbywać się będą według harmonogramu zajęć

 

10. Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje

 

11. Zarówno uczennice jak i uczniowie otrzymają wiedzę i umiejętności o tej samej jakości i w równym stopniu, niezależnie od stereotypów płci będą jednakowo wspierani

 

12. Zajęcia będą uwzględniały tematykę związaną z szacunkiem i otwartością na drugiego człowieka

 

13. Zajęcia będą budować wśród uczniów/uczennic świadomość możliwości dokonywania wyborów bez względu na płeć.

 

14. Zajęcia będą się odbywały według harmonogram zajęć, który zostanie ustalony w porozumieniu z dyrektorem poszczególnych szkół oraz rodzicami.

 

 

§ 7 Postanowienia końcowe

 

1. Osobą upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta oraz podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją Projektu jest Dyrektor Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego  Szkół i Placówek Oświatowych Gminy Klembów.

 

2. Nadzór organizacyjny i merytoryczny nad realizacją projektu sprawują pracownicy  Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego  Szkół i Placówek Oświatowych Gminy Klembów oraz Dyrektorzy Szkół.

 

3. Niniejszy „Regulamin” zatwierdza oraz zmienia Dyrektor Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego  Szkół i Placówek Oświatowych Gminy Klembów.

 

4. Ostateczna interpretacja „Regulaminu” należy do Dyrektora Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego  Szkół i Placówek Oświatowych Gminy Klembów

 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z PO KL, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych.

 

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w czasie trwania projektu..

 

Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )