herb_klembowa.gif

 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
           w Dobczynie

                                                     

MENU
O szkole
Dla nauczycieli
Plan lekcji
Informacje
Dokumenty
Projekty unijne
Przydatne
BIP
Nasza gmina
Ważne adresy

Regulamin korzystania z boisk wielofunkcyjnych

REGULAMIN

 

korzystania z boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej w Dobczynie

 

§ 1

 

Boiska ze sztuczną nawierzchnią zlokalizowane są przy Szkole Podstawowej w Dobczynie i zarządzane przez Dyrektora Szkoły

 

 § 2

 

  1. Boiska są czynne w godzinach pracy Szkoły Podstawowej w Dobczynie.
  2. Korzystanie z boisk poza godzinami pracy szkoły podlega uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły.
  3. Wejście na boisko jest możliwe po uprzedniej rezerwacji w sekretariacie szkoły lub na bieżąco na dany dzień po uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły.
  4. Rezerwacji można dokonać w sekretariacie szkoły pod numerem telefonu : 022 799 93 32 .

 

§ 3

 

  1. Korzystający z boisk zobowiązani są do używania odpowiednich strojów sportowych oraz obuwia sportowego o płaskiej podeszwie.
  2. Zabrania się używania obuwia piłkarskiego z korkami metalowymi i plastikowymi.
  3. Na terenie boisk obowiązuje zakaz poruszania się na rowerach, motorowerach, rolkach, deskorolkach lub innym sprzęcie.

 

 

§ 4

 

Na terenie boisk obowiązuje zakaz :

a) palenia tytoniu,

b) spożywania napojów alkoholowych,

c) przyjmowania środków odurzających,

d) przebywania na nim osób nietrzeźwych,

e) wprowadzania psów,

f) korzystania z boiska w godzinach nocnych,

g) zachowań stwarzających zagrożenie dla innych uczestników.

 

 

§ 5

 

   Wszystkich użytkowników boisk obowiązuje ścisłe przestrzeganie przepisów bhp oraz zachowanie porządku, czystości i estetyki na terenie całego obiektu i w jego bezpośrednim otoczeniu.

 

§ 6

 

 

Korzystający z boisk powinien sprawdzić  stan techniczny  boiska i urządzeń, z których będzie korzystał. W przypadku zauważenia usterek zobowiązany jest zgłosić ten fakt Dyrektorowi Szkoły .

 

 

§ 7

 

  1. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z boiska i znajdujących się na nim urządzeń   odpowiadają korzystający, a w przypadku osób niepełnoletnich – ich opiekunowie i rodzice.
  2. Obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.

 

§ 8

 

Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na boiskach będą pociągnięte do odpowiedzialności karno-administracyjnej.

 

 

       § 9

 

 Korzystający i przebywający na terenie boisk zobowiązani są do przestrzegania zaleceń zawartych w niniejszym   regulaminie.

 

§ 10

 

Regulamin obowiązuje od 01.04.2009 r.

 

Dyrektor Szkoły

Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )